Άρθρα

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


1.Αίτηση
2.Γνωμάτευση Α’ θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος (αυτεπάγγελτα)
4.Βεβαίωση από ασφαλιστικούς φορείς ότι δεν είναι ασφαλισμένος και στην περίπτωση που είναι εάν έχει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης αναπηρίας ή γήρατος και εάν όχι για ποιο λόγο
5.Για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ το απόκομμα σύνταξης
6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση) και το πρωτότυπο
7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
8.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
•Η μόνιμη κατοικία
•Η σύνθεση της οικογένειας
•Η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου
•Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία για κάθε μεταβολή όπως, εισαγωγή σε νοσοκομείο ή ίδρυμα, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, συνταξιοδότηση από οποιονδήποτε φορέα, επιδότηση από άλλον φορέα, εύρεση εργασίας
•Το ίδιο άτομο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα σύνταξη ή άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια ή άλλη πάθηση
•Ότι είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος ή άμεσα ασφαλισμένος χωρίς ασφαλιστικές προυποθέσεις
Υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει δικό του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Βρίσκεστε εδώ: Home

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook