Στην υποκατηγορία αυτή, ο αναγνώστης θα μπορεί να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των κοινωνικών παροχών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, που μπορεί να αφορούν επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς ή λήπτες υπηρεσιών.

Τελευταία νέα

Το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, socialpolicy.grΣύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίνεται ο καθορισμός τμημάτων /ειδικοτήτων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας και στο Φάρο Τυφλών και ο αριθμός των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014.

Ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών μαθητών για όλα τα τμήματα θα είναι 100 άτομα.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 • ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
 • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 • ∆ΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ & ΜΙΚΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 • ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΤΕΜΠΛΩΝ & ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ:

 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

 • ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/Υ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης, θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 55 ετών.
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κάρτα ανεργίας AμεA (Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων –ΕΚΟ/ΟΑΕ∆) και φωτοαντίγραφο της κάρτας.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκομίσουν ως τίτλο σπουδών απολυτήριο ∆ημοτικού τουλάχιστον, από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
 • Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι:
  • Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης καιτο ποσοστό αναπηρίας.
  • Αντίτυπο ατομικής φορολογικής δήλωσης ή ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο πραγματικό εισόδημα κάτω των 11.000 € ή αντίτυπο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους, με φορολογητέο πραγματικό εισόδημα κάτω των 22.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης», θεωρημένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Τα παραπάνω ισχύουν και για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα (εφόσον ο άνεργος περιλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση του γονέα ή του/της συζύγου).
  • Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο ∆ήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
  • Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο ∆ήμο ή Κοινότητα.
  • Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει.
  • Αριθμός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ)
  • ΑΦΜ από εφορία
  • Ειδικά οι ομογενείς θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή/ ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής Διαδικασίας με την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια μου)».

Στα προγράμματα δε δύνανται να συμμετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια έχουν συμμετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας ή σε οποιοδήποτε ΚΕΚ ή άλλη Σχολή, καθώς επίσης τα άτομα με αναπηρία οφειλόμενη σε ψυχική ασθένεια.

Ο αριθμός των εισαγομένων ανά τμήμα καθορίζεται από την Διεύθυνση της Σχολής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες κατάρτισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από επτά (7) άτομα ανά τμήμα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος από επτά (7) δεν συνιστάται τμήμα και η ∆ιεύθυνση της Σχολής δύναται, εφόσον λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, να τοποθετήσει τους ενδιαφερόμενους σε άλλη ειδικότητα.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί επιλογή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι), τηλ 210-2110878, 210-2023687, από την Τετάρτη 25-09-2013 έως και την Τετάρτη 09-10-2013 και ώρες 9.00 π.μ. – 13.30 μ.μ.


ΠΗΓΗ: socialpolicy.gr

 

 
Η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου & ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου συνδιοργανώνουν το
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου
με θέμα:
 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013
Ναύπλιο, Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»

Η εταιρία Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση του Οικογενειακού Δικαίου, ημεδαπού και αλλοδαπού, ιδίως δε στο πεδίο της βελτίωσης της νομοθεσίας, στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

17:30 Χαιρετισμοί:
Χαράλαμπος Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θεόδωρος Καζάς, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου
Στέφανος Γαβράς, Πρόεδρος Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου

Α’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Μιχάλης Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύσταση Οικογενειακού Δικαστηρίου: μια ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση
Θεοφανώ Παπαζήση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Παρέμβαση: Νικόλας Κανελλόπουλος, Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διάλειμμα
Δικαστική Μεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές
Ιωάννα Στρατσιάνη, Εφέτης Αθηνών, τ. Δικαστική Μεσολαβήτρια Πρωτοδικείου Αθηνών
Ο νέος θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές
Σπυρίδων Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής-Εκπαιδευτής

Συζήτηση
Δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου στο «ΑΚΤΑΙΟΝ»

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

09.30 Β’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Ιωάννης Τέντες, τ. Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Προβλήματα κατά την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του. Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 950 ΚΠολΔ. Όρια ποινικής ευθύνης 232Α ΠΚ
Κώστας Κουτσουλέλος, Δικηγόρος Αθηνών
Οι συνέπειες στην ψυχολογική ισορροπία των παιδιών από προβλήματα κατά την επικοινωνία τους με γονείς που δεν έχουν την επιμέλειά τους
Σοφία Ανδρεοπούλου, Ψυχολόγος-Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Η ακρόαση του τέκνου από τον δικαστή (άρθρ. 681 Γ παρ. 3 ΚΠολΔ και 1511 παρ. 3 ΑΚ)
Παρέμβαση: Ιωάννα Κονδύλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Συζήτηση
Διάλειμμα
Ποιος έχει την ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση ή την μεταρρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Παρέμβαση: Νικόλαος Κουμουτζής, Δικηγόρος, ΔΝ Αθηνών

Συζήτηση
18.00 Γ’ Συνεδρία
Προεδρεύων: Στέφανος Γαβράς, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Οικογενειακό Δίκαιο: Πεδίο εφαρμογής και βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας
Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Ζητήματα από τη δικονομική ενοποίηση στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου – Εκκρεμοδικία, αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
Δημήτριος Τσικρικάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Διάλειμμα
Συζήτηση-Συμπεράσματα Συνεδρίου
Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Στέφανος Γαβράς, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε. τ.
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Αντιπρόεδρος: Θανάσης Παπαχρίστου, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Γραμματέας: Ιωάννης Τέντες, τ. Εισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ταμίας: Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος Αθηνών
Μέλη: Κώστας Παναγόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
Σοφία Κουκούλη – Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών, Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε.
Κώστας Βλαχάκης, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος συντονιστικής επιτροπής συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδας
Λάουρα Μαράτου – Αλιμπράντη, Kοινωνιολόγος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιά
Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Δικηγόρος, ε.τ.
Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος Υπουργείου Δικαιοσύνης
Κώστας Κουτσουλέλος, Δικηγόρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: κ. Ελένη Στεφανίδη, τηλ: 210 3678858 – 975, fax: 210 3678857, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.nb.org
 
Για να συμπληρώσετε το δελτίο συμμετοχής, πατήστε εδώ.

 

«Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11.2.2013 (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, που αφορά στη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σύμφωνα με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν και απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας τους, σας ενημερώνουμε ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η αριθμ.241/2013 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία επεκτείνεται η προαναφερόμενη διευκόλυνση χρήσης μειωμένου ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα και σε υπαλλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Παρακαλούνται να μεριμνήσουν:

α) οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν

β) οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

 

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑμεΑ 2013

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑμεΑ για το έτος 2013 από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr καθορίζει τα κριτήρια την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑμεΑ.

Δικαιούχοι

Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α΄ 246),
− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Περισσότερα...

Αύριο θα καταβληθεί σε περίπου 126.000 οικογένειες η πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος, ενώ ήδη, έχει καταβληθεί  η α΄δόση για 140.000 οικογένειες. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, έως σήμερα, θα έχει καταβληθεί η α΄δόση σε όλους τους δικαιούχους των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις  έχουν εκκαθαριστεί. Ταυτόχρονα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΓΑ, να καταβληθεί η βʼ δόση  για όλους τους δικαιούχους, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Εχθές, στον ΟΓΑ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό τον διοικητή του Οργανισμού Ξενοφώντα Βεργίνη, με τη συμμετοχή του  κ. Κεγκέρογλου και της Γενικής Γραμματέως  Πρόνοιας του Υπουργείου Ευθυμία Μπέκου.

Μιλώντας στο capital.gr, ο υφυπουργός Εργασίας αναφορικά με τη μικρή αρχική συμμετοχή στις δηλώσεις για το οικογενειακό επίδομα και το επίδομα τέκνων, επισημαίνει ότι   μέχρι τον Οκτώβριο θα ενημερωθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι για οποιαδήποτε λόγο δεν επέβαλαν το έντυπο Α21.   

Ο υφυπουργός αναφέρεται και στην μνημονιακή υποχρέωση που αφορά στο ελάχιστο  εγγυημένο εισόδημα. Χαρακτηρίζει υποχρέωση απέναντι στην δοκιμαζόμενη κοινωνία το θεσμό του  «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» και αποκαλύπτει ότι αποτελεί  μέρος της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, η πρώτη φάση της μελέτης για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού ολοκληρώθηκε. Προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή το 2014 σε δύο περιοχές της χώρας με προϋπολογισμό 20 εκατ. ενώ προβλέπεται και η καθολική εφαρμογή του θεσμού,  από 01/01/2015.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, θα  απευθυνθεί σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχοντας σους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος σε συνδυασμό με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί συμπληρωματικά με εφαρμοζόμενες πολιτικές για   την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» εκτός από την οικονομική παροχή θα μπορούν παραδείγματος χάριν να είναι δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με βιβλιάριο ανασφάλιστου ενώ οι ηλικιωμένοι και ΑμεΑ θα μπορούν να εντάσσονται στους ωφελούμενους προγραμμάτων όπως π.χ. στο «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Ο υφυπουργός Εργασίας αποκαλύπτει στο Capital.gr, ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται η εγκύκλιος που θα δίνει και στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους χωρίς την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας καθώς και αυτή που θα ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ρυθμίζουν τις τρέχουσες (εντός του 2013) οφειλές με την ρύθμιση των 12 μηνών, και ταυτόχρονα να ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες με τις διατάξεις της «Νέας Αρχής» των 46 δόσεων.   

ΠΗΓΗ: capital.gr

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Κοινωνική Υπηρεσία Τελευταία νέα

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Twitter

 

Βρείτε μας στο Facebook